Allmänna användar- och köpvillkor för Chemirol AB

**ALLMÄNNA ANVÄNDAR- OCH KÖPVILLKOR FÖR CHEMIROL AB**

**1. Tillämplighet**
Dessa allmänna användar- och köpvillkor gäller för alla avtal mellan Chemirol AB (nedan kallat ”Säljaren”) och företag som köper kemiska produkter (nedan kallat ”Kunden”). Genom att göra en beställning accepterar Kunden dessa villkor.

**2. Beställning och Leverans**
2.1 Kundens beställning är bindande och kan endast ändras eller avbrytas efter Säljarens skriftliga godkännande.
2.2 Leverans sker inom avtalad tid och på den plats som överenskommits mellan parterna. Risken för varorna övergår till Kunden vid leverans.

**3. Priser och Betalning**
3.1 Priserna för produkterna anges exklusive moms och andra tillämpliga skatter.
3.2 Betalning ska göras enligt de betalningsvillkor som anges på fakturan. Vid försenad betalning har Säljaren rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt gällande lag.

**4. Reklamationer och Ansvar**
4.1 Kunden är skyldig att kontrollera varorna vid leverans och reklamera eventuella fel eller brister inom skälig tid efter mottagandet.
4.2 Säljarens ansvar är begränsat till att ersätta eller återbetala priset för defekta varor. Säljaren ansvarar inte för indirekta eller följdskador.

**5. Äganderätt**
Varorna förblir Säljarens egendom tills dess att full betalning har erhållits från Kunden.

**6. Force Majeure**
Säljaren är inte ansvarig för förseningar eller utebliven leverans på grund av omständigheter utanför Säljarens kontroll, såsom krig, strejker, naturkatastrofer eller andra liknande händelser.

**7. Tvistlösning**
Eventuella tvister mellan parterna ska i första hand lösas genom förhandlingar. Om en lösning inte kan nås ska tvisten avgöras av svensk domstol enligt svensk lag.

Dessa allmänna användar- och köpvillkor gäller från och med [datum] och kan ändras av Säljaren med omedelbar verkan genom att publicera de ändrade villkoren på företagets webbplats eller genom skriftlig kommunikation till Kunden.

Chemirol AB
[Adress]
[Telefonnummer]
[E-postadress]
[Organisationsnummer]

[Datum]